Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Fjernundervisning

Fjernundervisning

Princip:
Fjernundervisning finder sted i forbindelse med, at undervisningen for hele eller dele af skolen er lukket ned, og eleverne ikke fysisk kan være til stede på skolen.
Dette princip synliggør skolens rettesnor for, hvordan læring og trivsel håndteres i sådanne perioder.
Princippet er skrevet med basis i en anerkendelse af, at perioder med fjernundervisning er udfordrende for såvel skolens personale, elever som forældre. For at nå i mål med en ambition om at levere den bedst mulige skole også ”på distancen”, er fælles bestræbelser og dialog mellem alle parter et nødvendigt fundament.
Omfanget og organiseringen af fjernundervisningen differentieres i forhold til elevernes aldersgrupper og deres mulighed for at tilgå digitale hjælpemidler.
Skolen bestræber sig på, at så mange elever som muligt får adgang til en computer og dermed lige adgang til digital undervisning og kontakt med skolen.

Hensigt:
Fjernundervisningen skal i videst muligt omfang sikre, at elevernes motivation for skolegang bevares i nedlukningsperioden. Fjernundervisningen skal kompensere for elevernes almindelige undervisning og har til hensigt at sikre elevernes trivsel og motivation for skolegang i nedlukningsperioden. I videst muligt omfang sikre elevernes fortsatte faglige udvikling og trivsel samt elevernes kontinuerlige kontakt med skolen og hinanden i perioder, hvor eleverne ikke fysisk kan komme på skolen.

Ledelsens retningslinjer for udmøntning:
Rammen for nedlukningen vil af ledelsen blive udmeldt på Aula.
Kommunikation fra det enkelte lærerteam til elever og forældre foregår på Aula og/eller Teams, samt telefonisk i de tilfælde, hvor lærerteamet ellers ikke kan skabe kontakt til eleven.
Lærerteamet informerer tydeligt forældre og elever om omfanget og organiseringen af fjernundervisningen.
De enkelte lærerteams kommunikerer og holder tæt kontakt med både elever og forældre, således at skema for den enkelte årgang og struktur for de enkelte dage fremgår klart og i god tid, gerne for en uge frem.
Lærerteamet sikrer, at der er kontakt med hver enkelt elev hver dag, så ingen elever ”forsvinder” pga. mistrivsel i skolelukningsperioden. Lærerteamet er ekstra opmærksomme på de elever, der har et særligt behov, og vurderer løbende, hvorvidt det er nødvendigt med særlige tiltag for disse elever.
Lærerne er tilgængelige for eleverne i undervisningstiden, ligesom lærerne er opsøgende og tjekker ind med elever og/eller elevgrupper i skoletiden.

Organisering:
De elever, der har adgang til brug af computer, tjekker ind hver morgen med deres lærere. Lærerteamet markerer tydeligt, hvornår skoledagen begynder og ender, ved at de elever, der har adgang til brug af computer, tjekker ind/ud på aftalte tidspunkter. Det gør det muligt at registrere fremmøde og fravær og opretholde en struktur på dagen.
Skoledagen struktureres, så der er en vekselvirkning mellem, at lærerne underviser og eleverne arbejder med de fag og opgaver, der er planlagt. Både individuelt og i grupper. Fjernundervisning kræver, at man tilpasser undervisningen, som det passer bedst til den enkelte klasse. Der findes ikke én måde, der er den bedste. Arbejdsformer fra projektbaseret læring (PBL) giver gode muligheder for at variere undervisningen. Lærerteamet sikrer, at der er daglig kontakt også til de elever, der ikke har adgang til at tjekke ind digitalt. Dette foregår skriftligt og/eller telefonisk. Det aftales med de enkelte årgange og forældre, hvilken form der passer bedst.
Undervisningens form og omfang må være fleksibel, og det kan løbende være nødvendigt at indgå særaftaler med de enkelte elever/forældre i forhold til dette. Det anerkendes, at den enkelte familie kan have brug for at tilrette en hverdag med hjemmearbejde og –skoling på en måde, der ikke præcist modsvarer tidsrummene på en traditionel skoledag.
Fjernundervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at eleverne er undervisningsparate fra skoledagens start.
Langebjergskolen sikrer, at lærere og pædagoger har kompetencerne til at undervise eleverne på Teams.

Godkendt :
Januar 2021